arrow-down arrow-right-alt arrow-up arrows chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up close compare download face-sad face-smile filter grid-classic grid-table info internet lock mail marker minus ok package packages phone phone2 ping play plus-alt plus remove sort-asc sort-desc speed tel time tv-alt tv-match tv upload user arrow-down arrow-right-alt arrow-up arrows chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up close compare face-sad face-smile filter info internet mail marker minus ok package packages phone plus-alt plus remove sort-asc sort-desc speed tel time tv-alt tv-match tv user

Regulamin serwisu

Pobierz regulamin w pliku

panwybierak.pl to Platforma, której twórcą i właścicielem jest panwybierak.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 00-140, przy ulicy Al. Solidarności 115/2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000481546, NIP 5252571710, kapitał zakładowy: 1 017 000,00 zł - służąca do porównywania warunków świadczenia rozmaitych usług oraz sprzedaży rozmaitych towarów (dóbr). Użytkownik korzystając z dowolnych funkcjonalności oferowanych akceptuje postanowienia Regulaminu i zawartej w nim Polityki Prywatności, ustalone przez Serwis.

§ 1. DEFINICJE

1. Serwis/Portal/panwybierak.pl – to Platforma informacyjna działająca w systemie informatycznym, dostępna za pośrednictwem strony internetowej http://www.panwybierak.pl (wraz z podstronami) umożliwiająca użytkownikom korzystanie z rozwiązań informatycznych.

2. Platforma umożliwia również korzystanie z innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych.

3. Użytkownik – korzystająca z Serwisu osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania.

4. Rejestracja - jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika.

5. Login – ustalone przez Użytkownika zgłaszającego chęć korzystania z Serwisu oznaczenie służące do jego identyfikacji. Login wysyłany jest na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej po zakończeniu procesu Rejestracji. Posiadanie Loginu nie jest wymagane do korzystania z Serwisu.

6. Hasło – ustalony samodzielnie przez Użytkownika ciąg znaków używany do dokonania autoryzacji w trakcie dostępu usług przeznaczonych dla posiadaczy Loginu/Konta w Serwisie.

7. Konto Użytkownika - jedna z sekcji Serwisu dostępna dla Użytkownika po podaniu Loginu oraz Hasła, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

8. Dostawca   – podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług lub sprzedaży towarów.

9. Partner – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, współpracujący bezpośrednio z panwybierak.pl

10. Regulamin – niniejszy regulamin

11. Usługi informacyjne – treści udostępniane Użytkownikowi (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) na stronach Serwisu.

12. Usługi komunikacyjne – umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem poprzez narzędzia dostępne w Serwisie.

13. Usługi porównywania – umożliwienie Użytkownikowi porównywania produktów, przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w Serwisie oraz zasobów informacyjnych, zgromadzonych w bazach danych Serwisu.

14. Usługi reklamowe – emisja wszelkich materiałów reklamowych w Serwisie na zlecenie Dostawcy lub Partnera Serwisu

15. Podstawowe Funkcje – możliwość sortowania, porównania ofert zgromadzonych w serwisie i wyszukiwania ofert według wybranych przez użytkownika kryteriów.

16. Polityka prywatności – zasady dotyczące ochrony prywatności, zawarte w niniejszym Regulaminie.

§ 2. ZASADY OGÓLNE

1. panwybierak.pl ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu, określa rodzaje oferowanych usług, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oferowanych za jego pośrednictwem.

3. Serwis panwybierak.pl  udostępnia Użytkownikowi bezpłatnie zasoby dotyczące rynku określonych usług, towarów i innych dóbr, oferowanych na rynku usług telekomunikacyjnych. Portal daje też możliwość korzystania z oferowanych w Serwisie narzędzi.

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony: http://www.panwybierak.pl/regulamin w sposób umożliwiający w dowolnym czasie jego pobranie, odtwarzanie, drukowanie bądź utrwalenie w dowolnej formie.

5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług oferowanych przez Serwis oraz Dostawcę lub Partnera Serwisu.

6. Użytkownik zobowiązany jest również do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z jego usług wyraża zgodę na jego treść i akceptuje warunki.

§ 3. USŁUGI

1. Serwis umożliwia Użytkownikowi stały, to jest w wymiarze 24 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu, dostęp do propozycji różnego rodzaju produktów i usług oferowanych przez Dostawców lub Partnerów Serwisu panwybierak.pl, działających na rynku telekomunikacyjnym.

2. Serwis nie udziela gwarancji, iż korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

3. W razie nastąpienia przerwy w działaniu Serwisu z jakichkolwiek przyczyn, na stronie internetowej Portalu zamieszczona zostanie informacja o przyczynie jej powstania oraz, jeśli to możliwe o przybliżonym czasie jej zakończenia.

4. Jeśli Użytkownik jest zainteresowany  skorzystaniem z wybranych funkcji Portalu, wykraczających poza Podstawowe Funkcje, w trakcie wypełniania aplikacji w Serwisie, może zostać poproszony o wprowadzenie danych niezbędnych do przygotowania/porównania usług świadczonych przez Dostawców lub Partnerów Serwisu panwybierak.pl.

5. W razie wprowadzenia przez Użytkownika takich danych, dane wprowadzone przez Użytkownika podczas wypełniania aplikacji są przekazywane do Dostawcy lub Partnera Serwisu  celem sporządzenia oferty w oparciu o wprowadzone parametry.

6. Zawarcie prawnie skutecznej umowy odbywa się wyłącznie na zasadach regulaminu świadczenia usług oraz regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujących Dostawcę lub Partnera Serwisu wybranego przez Użytkownika (kliknięcie w przycisk „Zamów usługę” nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług przez Dostawcę lub Partnera Serwisu).  

7. Serwis nie zamieszcza we własnym imieniu informacji stanowiących ofertę handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ani innych właściwych przepisów prawa polskiego i wspólnotowego.

8. Serwis nie jest sprzedawcą ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników za jego pośrednictwem. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz dostępność oferowanych przez Partnerów Serwisu/Dostawców usług i produktów.

§ 4 CENY

1. Wszystkie ceny prezentowane podawane są w polskich złotych (PLN).

2. Podane ceny zawierają wszelkie podatki i są wyrażone w kwocie brutto, chyba, że panwybierak.pl zastrzeże inaczej .

3. W przypadku uwzględnienia promocji i rabatów za określony czas, Serwis może podać w końcowym wyliczeniu, średnią cenę miesięczną za poszczególny okres.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do dodawania, wycofywania oraz zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie w każdym momencie.

§ 5. REGULAMIN A UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Niniejszy Regulamin nie jest częścią umowy o zawarcie usług drogą elektroniczną. Wszelkie umowy są zawierane wyłącznie pomiędzy Dostawcą lub Partnerem Serwisu a Użytkownikiem, po wysłaniu jego danych                             do wskazanego uprzednio przez Użytkownika Dostawcy lub Partnera Serwisu.

2. Użytkownik posiada prawo do zakończenia korzystania z usług w dowolnym momencie, na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter świadczonej usługi oraz regulaminy świadczenia usług udostępnianych przez Dostawcę lub Partnera Serwisu podczas trwania zawartej między stronami  umowy.

3. panwybierak.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Dostawców i Partnerów Serwisu, za skutki prawne zawarcia i rozwiązania z nimi umów przez Użytkowników i nie gwarantuje osiągnięcia przez Użytkowników zakładanych korzyści z zawarcia takich umów.

§ 6. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Aby korzystać z Serwisu Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym umożliwiającym uruchomienie przeglądarek internetowych:
a) Mozilla Firefox Windows, Linux, OSX 22.0 25.06.2013
b) Google Chrome Windows, Linux, OSX 27.0 18.06.2013
c) Microsoft Internet Explorer Windows 10.0 24.06.2013

2. panwybierak.pl może okresowo aktualizować wymagania techniczne podane powyżej w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

3. Wymogi korzystania z danego rodzaju usług,  czy zakupu określonych towarów, wskazanych za pośrednictwem panwybierak.pl określane są indywidualnie przez Dostawców lub Partnerów Serwisu

§ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRODUKTY OFEROWANE PRZEZ DOSTAWCÓW USŁUG LUB PARTNERÓW W SERWISE

1. Serwis nie jest właścicielem produktów i nie ponosi odpowiedzialności za produkty oferowane przez Dostawców lub Partnerów Serwisu.

2. Serwis nie jest finansowany ani dotowany w żaden sposób przez któregokolwiek z Dostawców, czy też Partnerów. Właściciel Portalu nie jest kapitałowo powiązany z którymkolwiek z Dostawców, a informacje o ofertach Dostawców prezentowane na łamach Serwisu są w sposób w pełni obiektywny.

3. Użytkownik może zostać przekierowany do serwisów Dostawców lub Partnerów Serwisu, korzystając z linków przekierowujących.

4. Serwis nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie.

5. Strony trzecie jako właściciele ustalają własne zasady i warunki dotyczące oferowanych produktów.

6. Użytkownik przed podpisaniem umowy powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty ustalonymi przez właściciela produktu (Dostawcę lub Partnera Serwisu).

§ 8. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

2. Użytkownik zobowiązany jest ponadto do korzystania z Serwisu w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do Serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z powyższymi postanowieniami.

4. W razie otrzymania przez panwybierak.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Serwis może uniemożliwić dostęp do tych danych. Wówczas nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych panwybierak.pl zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. panwybierak.pl zwraca szczególną uwagę na poszanowanie prywatności Użytkowników Serwisu.

2. Aby uzyskać dostęp do wykraczających poza granice Podstawowych Funkcji Portalu, dodatkowych funkcji, takich jak funkcja „Zamów usługę” polegającej na zamówieniu kontaktu ze strony wskazanego przez Użytkownika Dostawcy, czy funkcji przeglądania historii poczynionych przez siebie porównań ofert, oraz innych funkcjonalności Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie formularza, w którym będzie musiał zawrzeć poszczególne dane osobowe i zobowiązany jest podać w nim dane prawdziwie, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd.

3. Dane osobowe mogą zostać użyte w celu:
a) umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności,
b) przygotowania oferty dla Użytkownika (najlepszej oferty w oparciu o parametry podane przez Użytkownika),
c) komunikacji z Użytkownikiem w celu udostępnienia informacji dotyczącej aktualnych form aktywności Serwisu – newsletter, informacji o promocjach, informacji o dostępnych funkcjonalnościach, produktach i usługach, informacja o planowanych wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Serwisu;,
d) otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity w Dz.U.2013.1422 z późń zmianami) od właściciela Serwisu.
e) otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity w Dz.U.2013.1422 z późń zmianami) od Dostawców lub Partnerów Serwisu (od tego Dostawcy lub Partnera, który przedstawił najlepszą ofertę) także za pośrednictwem właściciela Serwisu,
f) przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem, a osobą trzecią, będącą Dostawcą lub Partnerem Serwisu (po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dostawcę lub Partnera w trybie ust. 6 poniżej).

4. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

5. Administratorem danych Użytkownika jest panwybierak.pl, który zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności do przetwarzania i ujawniania ich wyłącznie w celu realizacji postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniami określonymi w pozostałych podpunktach. Serwis może korzystać z usług podwykonawców w zakresie przetwarzania danych osobowych dla świadczenia Usług, przy czym zachowane będą wówczas wszelkie wymogi wynikające z przepisów prawa.

6. Użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie zgody na przekazanie lub wykorzystanie jego danych osobowych podmiotom wskazanym w treści tej zgody.

7. Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe,                                 do  poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. Każdy Użytkownik ma prawo do wprowadzenia ograniczeń udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Serwis zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkich przekazanych przez Użytkowników informacji. Serwis nie ponosi jednak odpowiedzialności za sposób przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Dostawców lub Partnerów.

9. Dane osobowe Użytkownika, który na to wyraził zgodę, Serwis może przekazać do Dostawców lub Partnerów Serwisu wybranego przez Użytkownika produktu, w celu umożliwienia kontaktu z nim.

10. Dostawca lub Partner Serwisu  może użyć przekazanych danych osobowych zgodnie z własną polityką prywatności i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych Dostawców lub Partnerów Serwisu.

11. Całkowitą odpowiedzialność za udostępnienie  danych przez Portal ponosi Użytkownik i jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie skutki będące wynikiem nieprawidłowego wypełnienia aplikacji oraz za bezpieczne przekazywanie danych osobowych.

12. panwybierak.pl ma prawo czasowo zawiesić dostęp Użytkownika do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

13. panwybierak.pl ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wprowadzenie treści niezgodnych z prawem, niniejszym Regulaminem lub nieistniejących danych osobowych.

§ 10. ZABEZPIECZENIA SERWISU

1. panwybierak.pl stosuje szereg odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych Użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem bądź zniszczeniem. Do owych zabezpieczeń zaliczają się:
a) wewnętrzne kontrole zebranych danych,
b) procedury przechowywania i przetwarzania,
c) fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.

2. Po zalogowaniu się do Serwisu wszelkie podstrony są udostępnianie za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS.

3. Celem uzyskania dostępu do niektórych usług Serwisu niezbędne jest zalogowanie się za pomocą Loginu i Hasła.
a) Podczas korzystania z Serwisu może zdarzyć się sytuacja, w której do systemu teleinformatycznego wysyłane są pliki cookie, tj. małe pliki tekstowe zachowywane przez przeglądarkę Użytkownika na dysku twardym komputera. Pliki te zawierają informacje służące do identyfikacji połączenia. Pliki typu cookie mogą być na życzenie użytkownika wykorzystywane przez Portal do zapamiętywania jego danych celem ułatwienia dostępu podczas skorzystania z usług Serwisu.

4. panwybierak.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
a) nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika aplikacji udostępnianych przez Serwis, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały wprowadzone w formularze aplikacyjne Serwisu bez ich wiedzy i zgody,
b) brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od właściciela Platformy, ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od ww. właściciela,
c) przerwy w działaniu Serwisu, które są konieczne do przeprowadzania działań umożliwiających prawidłowe działanie Serwisu lub wprowadzenia aktualizacji aplikacji lub infrastruktury
d) korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,
e) sposób wykorzystania danych osobowych przez instytucje będące Dostawcami usług lub Partnerami Serwisu.

§ 11. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

1. panwybierak.pl informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.

2. Wszystkie informacje, materiały prezentowane na stronach internetowych Serwisu należą do panwybierak.pl Sp. z o.o. bądź jego Partnerów lub Dostawców i są chronione prawem autorskim oraz prawami własności przemysłowej, a w szczególności ochroną objęte są: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ Serwisu. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 17.05.2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631, ze zm.).,

3. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do respektowania praw własności intelektualnej i zobowiązany do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie danymi z Serwisu w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym osoby reprezentującej Serwis i wymaga uprzedniej pisemnej zgody panwybierak.pl Sp. z o.o. lub innego podmiotu uprawnionego. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej panwybierak.pl Sp. z o.o.

§ 12. REKLAMACJE

1. Celem Serwisu jest zapewnienie usług o najwyższej jakości. Jeżeli poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może wówczas złożyć reklamację w sprawach dotyczących oferowanych przez Serwis funkcjonalności.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą pisemną, za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując na adres: reklamacje@panwybierak.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, oznaczenie Użytkownika, adres korespondencyjny, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz dokładny opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny, dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz dokładny opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.

4. panwybierak.pl rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania  zgłoszenia reklamacyjnego oraz informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia.

5. Jeżeli zgłoszona reklamacja będzie wymagać uzupełnienia Serwis skontaktuje się z Użytkownikiem, przed jej rozpatrzeniem o uzupełnienie brakujących danych.

6. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika nie będzie wliczony w okres rozpatrywania reklamacji.

7. Odpowiedź w sprawie reklamacji Użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail lub adres korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 20.11.2014

2. panwybierak.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane i udostępnione w Serwisie w sposób umożliwiający Użytkownikom łatwe zapoznanie się z nimi i wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji.

3. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu, a językiem właściwym w relacjach pomiędzy panwybierak.pl i Użytkownikiem jest język polski.

4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.

5. Użycie w Serwisie nazw, znaków towarowych, innych oznaczeń słownych, graficznych i słowno-graficznych przynależnych Dostawcom i Partnerom ma znaczenie jedynie informacyjne i służy odróżnieniu usług/produktów jednego Dostawcy/Partnera od usług/produktów innego Dostawcy/Partnera. Serwis nie przypisuje sobie związków z Dostawcami i Partnerami innych niż wyraźnie wynikające z Regulaminu.

6. Użycie w Serwisie odsyłaczy (aktywnych linków) ma jedynie na celu ułatwienie kontaktu z danym Dostawcą lub Partnerem dla zapoznania się z jego ofertą handlową.

7. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.