Pobierz regulamin w pliku
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Organizatorem Promocji „Wybierz prezent”, dalej „Promocja” jest panwybierak.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-952),  przy ul. Wietniczej 89, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481546, NIP 5252571710, REGON 146970449, wysokość kapitału zakładowego 1.017.000 PLN, zwana dalej „Organizatorem” lub „Administratorem Serwisu”.
 
2. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 ze zm.). Promocja polega na przyznawaniu określonych nagród (bonusów) Uczestnikom promocji, którzy dokonają zamówienia określonych, objętych Promocją przez Organizatora, usług świadczonych przez partnerów Organizatora (sprzedaż premiowa).
 
3. Uprawnionym do uczestnictwa w Promocji jest każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, zwana dalej „Uczestnikiem Promocji”, z wyłączeniem pracowników, członków organów oraz wspólników Administratora Serwisu.
 
4. Niniejsza Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 2. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
 
1. Promocja obowiązuje od dnia 29 października 2020 roku do dnia 26 maja 2024 roku lub do wyczerpania puli nagród - przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Promocji, jak również do zwiększenia lub rozszerzenia puli nagród.
 
2. Promocja organizowana jest za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem www.panwybierak.pl (dalej „Serwis”, „Portal”, albo „panwybierak”).
 
3. W trakcie obowiązywania Promocji każda osoba, która dokona zamówienia, a następnie zakupu pakietu usług telekomunikacyjnych objętego promocją („Pakiet Promocyjny”) za pośrednictwem Serwisu tj. dokona skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na wybrany Pakiet Promocyjny usług telekomunikacyjnych, z wybranym przez siebie dostawcą za pośrednictwem narzędzi technicznych udostępnionych przez Organizatora na Portalu, otrzyma wybraną przez siebie spośród dostępnych dla danego Pakietu Promocyjnego nagrodę. Przy czym na potrzeby niniejszej Promocji, przyjmuje się, iż skuteczne zawarcie umowy zgodnie z niniejszym § 2 ust. 3 oznaczać będzie zawarcie umowy z dostawcą usług objętych Pakietem Promocyjnym oraz nieodstąpienie od niej przez Uczestnika Promocji w terminie czternastu (14) dni od jej zawarcia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku – tekst jednolity Dz.U.2020.287ze zm.) („Skuteczne Zawarcie Umowy”).
 
4. Uczestnik Promocji wybiera podczas procesu zamawiania usług za pośrednictwem Serwisu: (i) Pakiet Promocyjny spośród dostępnych pakietów usług telekomunikacyjnych oferowanych za pośrednictwem Serwisu; (ii) jedną z nagród dostępnych w ramach wybranego przez siebie Pakietu Promocyjnego („Wybrany bonus”). Przy czym Organizator informuje i zastrzega, że: (i) nie wszystkie pakiety usług telekomunikacyjnych prezentowane w Serwisie są objęte niniejszą Promocją – fakt objęcia danego pakietu Promocją (posiadanie przez niego statusu Pakietu Promocyjnego) jest każdorazowo wyraźnie wskazany w opisie prezentowanego pakietu; (ii) dla zamówienia różnych Pakietów Promocyjnych mogą zostać przewidziane różne nagrody (w tym także może być przewidziana różna liczba i rodzaj potencjalnych nagród, z których Uczestnik Promocji może wybrać nagrodę) – podczas składania zamówienia na Pakiet Promocyjny i każdorazowo przed finalizacją takiego zamówienia, wskazane zostaną Uczestnikowi Promocji nagrody, spośród których może wybrać nagrodę którą otrzyma w przypadku Skutecznego Zawarcia Umowy dotyczącej danego Pakietu Promocyjnego.
 
5. Organizator informuje, że niektóre nagrody mają charakter bonów, kart podarunkowych lub innych przedmiotów uprawniających do skorzystania z usług podmiotów trzecich lub podlegających wymianie na towary oferowane przez takie osoby trzecie. W takim przypadku wykorzystanie nagrody może podlegać regulaminom, zasadom działania oraz innym ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa powszechnie obowiązującego jak również regulaminów i innych dokumentów publikowanych przez te osoby trzecie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść takiej dokumentacji i nie gwarantuje możliwości bezproblemowego wykorzystania nagrody w takim przypadku.
 
6. Aktualna lista Pakietów Promocyjnych oraz dostępnych nagród wraz z ich przyporządkowaniem do poszczególnych Pakietów Promocyjnych oraz informacją o ograniczeniach w korzystaniu z nagrody znajduje się pod adresem: https://panwybierak.pl/regulamin/lista-pakietow-promocyjnych/15  Organizator ma prawo aktualizować listę, o której mowa w niniejszym ust. 6, przy czym każdorazowo dla Uczestnika Promocji wiążąca jest wersja listy z chwili składania zamówienia na Pakiet Promocyjny.
 
§ 3. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE PROMOCJI
 
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest potwierdzenie przez Uczestnika Promocji udziału w Promocji, w terminie siedmiu (7) dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o pozytywnej weryfikacji Skutecznego Zawarcia Umowy przez Uczestnika Promocji.
 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Skutecznego Zawarcia Umowy przez Uczestnika Promocji, poprzez pozyskanie informacji o statusie danej umowy w systemie wybranego przez Uczestnika Promocji dostawcy usług telekomunikacyjnych, weryfikacja taka zostanie przeprowadzona nie później niż do dwudziestego (20) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik Promocji dokonał zamówienia stosownego Pakietu Promocyjnego za pośrednictwem Portalu.
 
3. Organizator zobowiązany jest do przekazania nagrody wybranej przez Uczestnika Promocji w terminie 14 dni od dnia spełnienia przez Uczestnika Promocji warunków udziału w Promocji określonych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu, przy czym warunkiem wydania nagrody jest podanie przez Uczestnika Promocji wszelkich informacji wymaganych dla jej wydania (w szczególności adresu wysyłki, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, etc.).
 
4. Nagrody wydawane w Promocji są nagrodami związanymi ze sprzedażą premiową usług o wartości nie większej niż 2.000 PLN i są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 68) ustawy 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
§ 4. REKLAMACJE
 
1. Wszelkie reklamacje lub jakiekolwiek inne roszczenia związane z przedmiotem niniejszej Promocji przyjmowane są w formie pisemnej, pod adresem siedziby Organizatora wskazanym w § 1 Regulaminu lub na następujący adres elektroniczny: reklamacje@panwybierak.pl.
 
2. Skutecznie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, adres e-mail i inne dane użyte w Serwisie, a ułatwiające identyfikację reklamowanego zdarzenia oraz konkretnego użytkownika Portalu, podpis wraz ze szczegółowym opisem okoliczności budzących zastrzeżenia. Reklamacja może być złożona nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności, która stanowią podstawę reklamacji lub uzyskania informacji o ich zaistnieniu.
 
3. Organizator zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Organizatora dokonana będzie w formie tożsamej z formą złożonej reklamacji.
 
4. Wszelkie czynności związane z przyjęciem i rozpatrywaniem reklamacji dokonywane są w języku polskim.
 
5. Postanowienia niniejszego § 4 nie ograniczają prawa Uczestnika Promocji do dochodzenia przeciwko Organizatorowi roszczeń, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Uczestnik Promocji, który dokona potwierdzenia udziału w Promocji, o którym mowa w §3 niniejszego Regulaminu, tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, adresu, adresu elektronicznego, danych identyfikacyjnych podanych w ramach konta użytkownika Serwisu oraz danych podanych przy wypełnianiu formularza zamówienia pakietu usług zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, wyłącznie w celach związanych z realizacją Promocji. Administratorem danych osobowych jest panwybierak.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (kod pocztowy 02-952),  przy ul. Wiertniczej 89, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481546 (Organizator).
 
2. Szczegółowe informacje dotyczące administratora danych, celów, środków i zakresu przetwarzania danych osobowych Uczestników Promocji jak również ich prawa i obowiązki administratora są wskazane w polityce prywatności Organizatora, akceptowanej podczas rejestracji w Serwisie lub przy składaniu zamówienia na pakiet usług prezentowany w Serwisie. Link do Polityki Prywatności: https://panwybierak.pl/regulamin/polityka-prywatonsci-panwybierakpl/10
 
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Regulamin oraz polityka prywatności jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
 
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
 
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:
https://panwybierak.pl/regulamin/regulamin-promocji-wybierz-swoj-prezent/14
 
4. Z zastrzeżeniem procesu reklamacyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 1, adresem elektronicznym, pod który należy kierować korespondencję związaną z uczestnictwem w Promocji jest adres: kontakt@panwybierak.pl.