Pobierz regulamin w pliku

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ

 

§ 1 Postanowienia Ogólne


1.     Organizatorem akcji sprzedaży promocyjnej „pyszne.pl” (dalej jako „Promocja”) jest panwybierak.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie /adres: Żelazna 59 lok. 6.4., 00-848 Warszawa/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000481546, posiadająca nr REGON 146970449, NIP 5252571710, kapitał zakładowy: 1.017.000 PLN (dalej jako „Organizator”).

2.      Promocja stanowi akcję sprzedaży promocyjnej, nie ma charakteru losowego i nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2019.847 z późniejszymi zmianami).

3.        Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.        Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) reguluje wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem i organizacją Promocji.

 

§ 2 Ogólne zasady Promocji

 

1.   Promocja obowiązuje od dnia 07. października 2019 roku do dnia 13. października 2019 roku lub do wyczerpania puli nagród - przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Promocji.

 

2.        Promocja organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem www.panwybierak.pl (dalej jako „Serwis”, „Portal” albo „panwybierak”).

3.        W czasie obowiązywania Promocji każda osoba (z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej), która dokona zamówienia, a następnie zakupu dowolnego pakietu usług telewizji z Internetem lub samego Internetu świadczonych przez takich operatorów jak UPC, Vectra, Netia, Multimedia, Orange Światłowód, East&West (z wyłączeniem następujących promocji Netii: Giga Promocja z TIDAL , Giga Promocja z HBO i Giga Promocja na 9 miesięcy) za pośrednictwem Serwisu tj. dokona skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na wybrany pakiet telewizji z Internetem lub samego Internetu (z wyłączeniem następujących promocji Netii: Giga Promocja z TIDAL , Giga Promocja z HBO i Giga Promocja na 9 miesięcy), z wybranym przez siebie dostawcą (UPC, Vectra, Netia, Multimedia, Orange Światłowód, East&West) za pośrednictwem narzędzi technicznych udostępnionych przez Organizatora na Portalu, będzie mogła otrzymać, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie, kupon rabatowy do wykorzystania w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.pyszne.pl o wartości 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) (dalej: „Kupon Rabatowy”). Na potrzeby niniejszej Promocji, przyjmuje się, iż skuteczne zawarcie umowy zgodnie z niniejszym § 2 ust. 2 oznaczać będzie zawarcie umowy z wybranym operatorem telekomunikacyjnym, którego oferta dostępna jest w Serwisie oraz nieodstąpienie od niej przez uczestnika Promocji w terminie czternastu (14) dni od jej zawarcia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U.2019.134 z późniejszymi zmianami) („Skuteczne Zawarcie Umowy”).

4.      Kupon Rabatowy stanowi bon w formie niematerialnej (kodu alfanumerycznego), uprawniający do nabycia towaru lub usług w restauracjach, których oferty udostępniane są za pośrednictwem strony www.pyszne.pl, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Kuponu RabatowegoKupon Rabatowy:

a)        jest ważny do 30 czerwca 2020 roku

b)        może być wykorzystywany wielokrotnie, do wyczerpania kwoty jego wartości;

c)        może być wykorzystany jedynie przy zamawianiu jedzenia z restauracji oferującej możliwość dokonywania płatności online;

d)        nie jest wymienialny na gotówkę;

e)        nie łączy się z innymi promocjami;

f)    pokrywa wartość zamówienia do wysokości pozostałej do wykorzystania wartości kuponu, użytkownik dokonując zakupu o wartości przewyższającej wartość kuponu, pokrywa różnicę wartości zamówienia i pozostałej do wykorzystania wartości kuponu za pośrednictwem wybranej przez siebie metody płatności.

5.     Poza warunkami określonymi w ust. 3 powyżej, Kupon Rabatowy oraz dokonywanie zakupów z jego wykorzystaniem za pośrednictwem serwisu www.pyszne.pl podlega w całości regulaminowi serwisu www.pyszne.pl prowadzonego przez Sto2 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Rybackiej 9, 53-656 Wrocław, zarejestrowanej przez Sad Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000344195, NIP: 6152007726, REGON: 021024978, kapitał zakładowy 12.068.160,00 PLN (dalej jako: „serwis pyszne.pl”). Organizator nie ma wpływu na treść regulaminu pyszne.pl, uczestnik Promocji zobowiązany jest przed wykorzystaniem Kodu Rabatowego zapoznać się z regulaminem serwisu pyszne.pl i zaakceptować jego postanowienia. Obecnie obowiązujący regulamin serwisu pyszne.pl dostępny jest na stronie https://www.pyszne.pl/regulamin. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za postanowienia powyższego regulaminu i nie gwarantuje jego niezmienności.

6.        Udział w Promocji mogą wziąć jedynie konsumenci, to jest osoby fizyczne dokonujące zakupu usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem Portalu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

§ 3 Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji


1.        Warunkiem udziału w Promocji i otrzymania Kodu Promocyjnego jest potwierdzenie przez uczestnika udziału w Promocji, w terminie siedmiu (7) dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o pozytywnej weryfikacji Skutecznego Zawarcia Umowy przez uczestnika Promocji.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Skutecznego Zawarcia Umowy przez uczestnika Promocji, o której mowa w § 3 ust. 1, poprzez pozyskanie informacji o statusie danej umowy w systemie wybranego przez uczestnika Promocji dostawcy usług telekomunikacyjnych, weryfikacja taka zostanie przeprowadzona nie później niż do dwudziestego (20) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik Promocji dokonał zamówienia stosownego pakietu usług za pośrednictwem Portalu.

3.    Organizator zobowiązuje się przekazać uczestnikowi Promocji Kod Promocyjny w terminie czternastu (14) dni od dnia spełnienia przez uczestnika Promocji warunku, określonego w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Kod Rabatowy zostanie wysłany wiadomością e-mail na adres przypisany do konta użytkownika w Serwisie panwybierak.pl

 

§ 4 Reklamacje


1.        Wszelkie reklamacje lub jakiekolwiek inne roszczenia związane z przedmiotem niniejszej Promocji przyjmowane są w formie pisemnej, pod adresem siedziby Organizatora wskazanym w § 1 Regulaminu lub w formie dokumentowej pod następującym adresem elektronicznym: reklamacje@panwybierak.pl.

2.      Skutecznie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, adres e-mail i inne dane użyte w Serwisie, a ułatwiające identyfikację reklamowanego zdarzenia oraz konkretnego użytkownika Portalu, podpis wraz ze szczegółowym opisem okoliczności budzących zastrzeżenia. Reklamacja może być złożona nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności, która stanowią podstawę reklamacji lub uzyskania informacji o ich zaistnieniu.

3.        Organizator zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Organizatora dokonana będzie w formie tożsamej z formą złożonej reklamacji.

4.        Wszelkie czynności związane z przyjęciem i rozpatrywaniem reklamacji dokonywane są w języku polskim.

5.       Postanowienia niniejszego § 4 nie ograniczają prawa uczestnika Promocji do dochodzenia przeciwko Organizatorowi roszczeń, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 5 Polityka Prywatności


Użytkownik Serwisu, najpóźniej w momencie przystąpienia do udziału w Promocji, zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach realizacji Promocji. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników Promocji i przetwarza dane zgodnie z zakresem wyrażonych zgód oraz zgodnie z postanowieniami polityki prywatności przyjętej przez Organizatora, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu i dostępnej pod adresem https://panwybierak.pl/regulamin/polityka-prywatnosci-panwybierakpl/10

 

§ 6 Postanowienia Końcowe


1.        Regulamin, wraz z Polityką Prywatności Organizatora są jedynymi dokumentami określającymi zasady przeprowadzenia Promocji.

2.      Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg, nie ponosi jednak odpowiedzialności za działanie, dostępność oraz warunki techniczne i organizacyjne realizacji Kodów Rabatowych serwisu pyszne.pl.

3.         Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: 

         https://panwybierak.pl/regulamin/regulamin-promocji-pysznepl/7.

4.        Adresem elektronicznym, na który należy kierować całą korespondencję związaną z uczestnictwem w Promocji, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 jest: kontakt@panwybierak.pl.

5.        Organizator oświadcza, że Kody Rabatowe przekazywane uczestnikom w ramach Promocji, są objęte zwolnieniem podatkowym określonym w art. 21 ust. 1 pkt. 68) ustawy z dnia 1 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U.2019.1387 z późniejszymi zmianami).