arrow-down arrow-right-alt arrow-up arrows chevron-down-alt chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up close compare download face-sad face-smile filter grid-classic grid-table info internet lock mail mail2 marker minus ok package packages phone phone2 ping play plus-alt plus remove sort-asc sort-desc speed tel time tv-alt tv-match tv upload user arrow-down arrow-right-alt arrow-up arrows chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up close compare face-sad face-smile filter info internet mail marker minus ok package packages phone plus-alt plus remove sort-asc sort-desc speed tel time tv-alt tv-match tv user

Regulamin promocji „Eleven sports w prezencie”

Pobierz regulamin w pliku

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Oferta Promocyjna „Elevensports za darmo”, zwana dalej „Promocja” skierowana jest do wszystkich konsumentów (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego), którzy w okresie od dnia 05 kwietnia 2018 roku do dnia 31 maja 2018 roku złożą zamówienie za pośrednictwem Organizatora, a następnie zawrą umowę o świadczenie dowolnej usługi Internetu z wybranym Operatorem i spełnią inne warunki wskazane w niniejszym Regulaminie. Organizatorem Promocji jest panwybierak.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-140),  przy ul. Al. Solidarności 115 lok. 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481546, NIP 5252571710, REGON 146970449, wysokość kapitału zakładowego 1.017.000 PLN, działająca za pomocą Serwisu WWW.pawybierak.pl zwana dalej „Organizatorem” .

2. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 ze zm.).


3. Niniejsza Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 2. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
 
1. Promocja obowiązuje od dnia 05 kwietnia 2018 roku do dnia 31 maja 2018 roku lub do wyczerpania puli nagród - przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Promocji, poprzez zmianę niniejszego Regulaminu, która zostanie opublikowana w Serwisie Organizatora i ma zastosowanie do wszystkich konsumentów, którzy spełnią warunki Promocji od dnia przedłużenia Promocji.

2. W trakcie obowiązywania Promocji każda osoba, która dokona zamówienia za pośrednictwem Serwisu, a następnie dokona skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej na wybraną usługę Internetu, z wybranym przez siebie dostawcą za pośrednictwem narzędzi technicznych udostępnionych przez Organizatora w Serwisie , otrzyma kod na 30 dniowy darmowy dostęp do portalu elevensports.pl o równowartości 15,90 zł (słownie: piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) (dalej: „Kod promocyjny”). Na potrzeby niniejszej Promocji, przyjmuje się, iż skuteczne zawarcie umowy zgodnie z niniejszym § 2 ust. 3 oznaczać będzie zawarcie umowy oraz nieodstąpienie od niej przez Uczestnika Promocji w terminie czternastu (14) dni od jej zawarcia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku – tekst jednolity Dz.U.2017.683 ze zm.) („Skuteczne Zawarcie Umowy”), jeśli w związku z wybranym przez niego trybem zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych prawo takie mu przysługuje.
3. Kod promocyjny stanowi kod w formie niematerialnej (kodu alfanumerycznego), uprawniający do  korzystania usługi na portalu Elevensports.pl polegającej na pełnym, jednorazowym i nieprzerwanym dostępie do kanałów Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, Eleven Sports 3 i Eleven Sports 4 przez 30 dni. Udostępnienie innym osobom, upublicznienie, utrata lub inna spowodowana przez Uczestnika Promocji niemożność skorzystania z Kodu promocyjnego nie upoważnia Uczestnika promocji do uzyskania kolejnego Kodu Promocyjnego.

4. Zasady świadczenia usługi na portalu Elevensports.pl, w tym  Kodu promocyjnego jak również całości składanie reklamacji na jakość usługi dostępu do portalu Elevensports.pl  podlega wyłącznie regulaminowi portalu internetowego elevensports.pl prowadzonego przez ELEVEN SPORTS NETWORK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Plac Europejski 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000558277, NIP: 5213696985, REGON: 361553392, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł wpłaconym w całości (dalej: „Eleven”). Organizator nie ma wpływu na regulamin wskazanego portalu oraz na treści w nim zawarte, Uczestnik Promocji zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem portalu prowadzonego przez Eleven przed skorzystaniem z Kodu promocyjnego. W przypadku odmowy akceptacji postanowień regulaminu przez Uczestnika Promocji, skorzystanie z usługi dostępu do  portalu Elevensports.pl jest niemożliwe i nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora. Obecnie obowiązujący regulamin portalu Eleven dostępny jest na stronie http://tos.elevensports.pl/. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za postanowienia powyższego regulaminu i nie gwarantuje jego niezmienności.

§ 3. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE PROMOCJI
 
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest (i) potwierdzenie przez Operatora, z którym Uczestnik Promocji zawarł umowę o świadczenie usługi dostępu do Internetu, iż Uczestnik Promocji zawarł skutecznie tą umowę w rozumieniu  postanowień par. 2 ust.2 niniejszego Regulaminu. udziału w Promocji, (ii) wyrażenie zgody przez Uczestnika promocji w czasie składania zamówienia u Organizatora na usługi internetowe objęte Promocją na weryfikację Skutecznego Zawarcia Umowy przez Uczestnika Promocji, o której mowa w § 2 ust. 2, poprzez pozyskanie informacji o statusie danej umowy w systemie wybranego przez Uczestnika Promocji dostawcy usług telekomunikacyjnych,   oraz wyrażenie przez Uczestnika zgody na udostępnienie jego numeru telefonu i adresu e-mail w celu przekazania Kodu Promocyjnego i obsługę reklamacji związanych z Promocją oraz (iii) wyrażenie przez Uczestnika podczas przekazywania Kodu Promocyjnego zgody na udostępnienie danych określonych w ust. 4 poniżej.


2. Organizator zobowiązany jest do przekazania Kodu promocyjnego w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez właściwego Operatora spełnienia przez Uczestnika Promocji warunków udziału w Promocji określonych w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu. Dostęp do portalu Elevensports.pl jest automatycznie dezaktywowany po upływie 30 dni kalendarzowych.

3. Potwierdzenie chęci udziału w Promocji następuje podczas składania zamówienia na usługi dostępu do Internetu objęte Promocją i oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Uczestnik Promocji może oświadczyć, iż nie wyraża zgody na udział w Promocji najpóźniej w chwili przekazywania mu Kodu Promocyjnego. Potwierdzenie  udziału w Promocji oznacza również wyrażenie zgody, w trakcie przekazywania Kodu Promocyjnego,  przez Uczestnika Promocji na zamieszczanie przez Organizatora na jego stronie internetowej oraz stronie fanpage na portalu Facebook - następujących informacji (danych) dotyczących Uczestnika Promocji: imię, nazwa miejscowości, w której zamieszkuje Uczestnik Promocji, informacja o zamówionych za pośrednictwem Serwisu produktach lub usługach.

§ 4. REKLAMACJE
 
1. Wszelkie reklamacje lub jakiekolwiek inne roszczenia związane z przedmiotem niniejszej Promocji inne niż prawidłowe działanie usługi dostępu do portalu Elevensports.pl przyjmowane są w formie pisemnej, pod adresem siedziby Organizatora wskazanym w § 1 Regulaminu lub na następujący adres elektroniczny: reklamacje@panwybierak.pl.

2. Skutecznie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, adres e-mail i inne dane użyte w Serwisie, a ułatwiające identyfikację reklamowanego zdarzenia, podpis wraz ze szczegółowym opisem okoliczności budzących zastrzeżenia. Reklamacja nie zawierająca powyższych danych nie zostanie rozpatrzona, chyba że podane w niej niepełne dane pozwalają na jej rozpatrzenie. Reklamacja może być złożona nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności, która stanowią podstawę reklamacji lub uzyskania informacji o ich zaistnieniu.

3. Organizator zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Organizatora dokonana będzie w formie tożsamej z formą złożonej reklamacji.

4. Wszelkie czynności związane z przyjęciem i rozpatrywaniem reklamacji dokonywane są w języku polskim.

5. Postanowienia niniejszego § 4 nie ograniczają prawa Uczestnika Promocji do dochodzenia przeciwko Organizatorowi roszczeń, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Uczestnik Promocji, który dokona potwierdzenia udziału w Promocji, o którym mowa w §2 ust.2 niniejszego Regulaminu, tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych zgodnie z § 3 ust. 1 (i)-(iii) niniejszego Regulaminu, wyłącznie w celach związanych z realizacją Promocji, szczegółowo wskazanych w tymże paragrafie. Administratorem danych osobowych jest panwybierak.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (kod pocztowy 00-140),  przy ul. Al. Solidarności 115 lok.2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481546 (Organizator). Podanie powyższych danych jest dobrowolne.

2. Uczestnik Promocji ma w każdym czasie prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia z zastrzeżeniem, iż usunięcie danych koniecznych do realizacji Promocji oznacza niemożliwość korzystania z Promocji przez jej Uczestnika. Organizator oświadcza, że dane Uczestnika Promocji będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 ze zm.).
 
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:
https://panwybierak.pl/regulamin/regulamin-promocji-elevensports-za-darmo/9

4. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązują.
5. Adresem elektronicznym, pod który należy kierować korespondencję związaną z uczestnictwem w Promocji jest adres: promocja@panwybierak.pl.