arrow-down arrow-right-alt arrow-up arrows chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up close compare download face-sad face-smile filter grid-classic grid-table info internet lock mail marker minus ok package packages phone phone2 ping play plus-alt plus remove sort-asc sort-desc speed tel time tv-alt tv-match tv upload user arrow-down arrow-right-alt arrow-up arrows chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up close compare face-sad face-smile filter info internet mail marker minus ok package packages phone plus-alt plus remove sort-asc sort-desc speed tel time tv-alt tv-match tv user

Regulamin promocji „Eleven sports w prezencie”

Pobierz regulamin w pliku

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Organizatorem Promocji „Eleven sports w prezencie”, dalej „Promocja” jest panwybierak.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-140),  przy ul. Al. Solidarności 115 lok. 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481546, NIP 5252571710, REGON 146970449, wysokość kapitału zakładowego 1.017.000 PLN, zwana dalej „Organizatorem” lub „Administratorem Serwisu”.

2. Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 ze zm.).

3. Uprawnionym do uczestnictwa w Promocji jest każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, zwana dalej „Uczestnikiem Promocji”.

4. Niniejsza Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 2. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
 
1. Promocja obowiązuje od dnia 05 kwietnia 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2018 roku lub do wyczerpania puli nagród - przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Promocji.

2. Promocja organizowana jest za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem www.panwybierak.pl (dalej „Serwis”, „Portal”, albo „panwybierak”).

3. W trakcie obowiązywania Promocji każda osoba, która dokona zamówienia, a następnie zakupu dowolnej usługi Internetu za pośrednictwem Serwisu tj. dokona skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej na wybraną usługę Internetu, z wybranym przez siebie dostawcą za pośrednictwem narzędzi technicznych udostępnionych przez Organizatora na Portalu, otrzyma kod na 30 dniowy darmowy dostęp do portalu elevensports.pl o równowartości 15,90 zł (słownie: piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy) (dalej: „Kod promocyjny”). Przy czym na potrzeby niniejszej Promocji, przyjmuje się, iż skuteczne zawarcie umowy zgodnie z niniejszym § 2 ust. 3 oznaczać będzie zawarcie umowy oraz nieodstąpienie od niej przez Uczestnika Promocji w terminie czternastu (14) dni od jej zawarcia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku – tekst jednolity Dz.U.2017.683 ze zm.) („Skuteczne Zawarcie Umowy”).
4. Kod promocyjny stanowi kod w formie niematerialnej (kodu alfanumerycznego), uprawniający do nabycia usługi na portalu Elevensports.pl polegającej na pełnym dostępie do kanałów Eleven Sports 1, Eleven Sports 2 i Eleven Sports 3 przez 30 dni.

5. Działanie Kodu promocyjnego jak również korzystanie z niego podlega w całości regulaminowi portalu internetowego elevensports.pl prowadzonego przez ELEVEN SPORTS NETWORK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Plac Europejski 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000558277, NIP: 5213696985, REGON: 361553392, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000,00 zł wpłaconym w całości (dalej: „Eleven”). Organizator nie ma wpływu na regulamin wskazanego portalu, Uczestnik Promocji zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem portalu prowadzonego przez Eleven przed skorzystaniem z Kodu promocyjngo. Obecnie obowiązujący regulamin portalu Eleven dostępny jest na stronie http://tos.elevensports.pl/. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za postanowienia powyższego regulaminu i nie gwarantuje jego niezmienności.

§ 3. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE PROMOCJI
 
1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest potwierdzenie przez Uczestnika Promocji udziału w Promocji, w terminie siedmiu (7) dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o pozytywnej weryfikacji Skutecznego Zawarcia Umowy przez Uczestnika Promocji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Skutecznego Zawarcia Umowy przez Uczestnika Promocji, o której mowa w § 3 ust. 1, poprzez pozyskanie informacji o statusie danej umowy w systemie wybranego przez Uczestnika Promocji dostawcy usług telekomunikacyjnych, weryfikacja taka zostanie przeprowadzona nie później niż do dwudziestego (20) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik Promocji dokonał zamówienia stosownego pakietu usług za pośrednictwem Portalu.

3. Organizator zobowiązany jest do przekazania Kodu promocyjnego w terminie 14 dni od dnia spełnienia przez Uczestnika Promocji warunków udziału w Promocji określonych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

4. Potwierdzenie udziału w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na zamieszczanie przez Organizatora na jego stronie internetowej oraz stronie fanpage na portalu Facebook - następujących informacji (danych) dotyczących Uczestnika Promocji: imię, nazwa miejscowości, w której zamieszkuje Uczestnik Promocji, informacja o zamówionych za pośrednictwem Serwisu produktach lub usługach.


§ 4. REKLAMACJE
 
1. Wszelkie reklamacje lub jakiekolwiek inne roszczenia związane z przedmiotem niniejszej Promocji przyjmowane są w formie pisemnej, pod adresem siedziby Organizatora wskazanym w § 1 Regulaminu lub na następujący adres elektroniczny: reklamacje@panwybierak.pl.

2. Skutecznie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, adres e-mail i inne dane użyte w Serwisie, a ułatwiające identyfikację reklamowanego zdarzenia oraz konkretnego użytkownika Portalu, podpis wraz ze szczegółowym opisem okoliczności budzących zastrzeżenia. Reklamacja może być złożona nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności, która stanowią podstawę reklamacji lub uzyskania informacji o ich zaistnieniu.

3. Organizator zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Organizatora dokonana będzie w formie tożsamej z formą złożonej reklamacji.

4. Wszelkie czynności związane z przyjęciem i rozpatrywaniem reklamacji dokonywane są w języku polskim.

5. Postanowienia niniejszego § 4 nie ograniczają prawa Uczestnika Promocji do dochodzenia przeciwko Organizatorowi roszczeń, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Uczestnik Promocji, który dokona potwierdzenia udziału w Promocji, o którym mowa w §3 niniejszego Regulaminu, tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, adresu, adresu elektronicznego, danych identyfikacyjnych podanych w ramach konta użytkownika Serwisu oraz danych podanych przy wypełnianiu formularza zamówienia usługi Internetu zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, wyłącznie w celach związanych z realizacją Promocji. Administratorem danych osobowych jest panwybierak.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (kod pocztowy 00-140),  przy ul. Al. Solidarności 115 lok.2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481546 (Organizator).

2. Uczestnik Promocji ma w każdym czasie prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Organizator oświadcza, że dane Uczestnika Promocji będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 ze zm.).
 
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:
https://panwybierak.pl/regulamin/regulamin-promocji-elevensports-za-darmo/9

4. Adresem elektronicznym, pod który należy kierować korespondencję związaną z uczestnictwem w Promocji jest adres: promocja@panwybierak.pl.