Pobierz regulamin w pliku

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.         Organizatorem Promocji E-karta Empik, dalej „Promocja” jest panwybierak.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-848),  przy ul. Żelaznej 59 lok. 6.4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481546, NIP 5252571710, REGON 146970449, wysokość kapitału zakładowego 1.017.000 PLN, zwana dalej „Organizatorem” lub „Administratorem Serwisu”.

 

2.         Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 ze zm.).

 

3.         Uprawnionym do uczestnictwa w Promocji jest każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, zwana dalej „Uczestnikiem Promocji”.

 

4.         Niniejsza Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

 

1.         Promocja obowiązuje od dnia 26. października 2020 roku do dnia 01. listopada 2020 roku lub do wyczerpania puli nagród - przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Promocji.

 

2.         Promocja organizowana jest za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem www.panwybierak.pl (dalej „Serwis”, „Portal”, albo „panwybierak”).

 

3.         W trakcie obowiązywania Promocji każda osoba, która dokona zamówienia, a następnie zakupu dowolnego pakietu usług telewizji z Internetem stacjonarnym lub samego Internetu stacjonarnego świadczonych przez takich operatorów jak UPC, Vectra z wyłączeniem oferty studenckiej, Play za pośrednictwem Serwisu tj. dokona skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na wybrany pakiet telewizji z Internetem stacjonarnym lub samego Internetu stacjonarnego, z wybranym przez siebie dostawcą (UPC, Vectra z wyłączeniem oferty studenckiej, Play) za pośrednictwem narzędzi technicznych udostępnionych przez Organizatora na Portalu, otrzyma E-Kartę Prezentową do sklepu Empik.com o równowartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) (dalej: „EKarta”). Przy czym na potrzeby niniejszej Promocji, przyjmuje się, iż skuteczne zawarcie umowy zgodnie z niniejszym § 2 ust. 3 oznaczać będzie zawarcie umowy oraz nieodstąpienie od niej przez Uczestnika Promocji w terminie czternastu (14) dni od jej zawarcia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku – tekst jednolity Dz.U.2017.683 ze zm.) („Skuteczne Zawarcie Umowy”).

4.         EKarta stanowi bon towarowy w formie niematerialnej (kodu alfanumerycznego), uprawniający do nabycia towaru lub usług w sklepie Internetowym empik.com do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu. Ekarta w momencie pierwszej płatności jest przypisywana do konta użytkownika w postaci środków zgromadzonych na „Twoich środkach” w ramach sklepu internetowego empik.com o wartości odpowiadającej EKarcie.

 

5.         Działanie EKarty, jak również korzystanie z niej i dokonywanie zakupów i rozliczeń z jej użyciem podlega w całości regulaminowi sklepu internetowego empik.com prowadzonego przez Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 116/122, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636785, NIP: 5260207427, REGON: 011518197, o kapitale zakładowym w wysokości 275 388 578,00 zł wpłaconym w całości (dalej: „Empik”). Organizator nie ma wpływu na regulamin wskazanego sklepu, Uczestnik Promocji zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem sklepu prowadzonego przez Empik przed skorzystaniem z EKarty. Obecnie obowiązujący regulamin sklepu Empik dostępny jest na stronie http://www.empik.com/regulamin. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za postanowienia powyższego regulaminu i nie gwarantuje jego niezmienności.

 

§ 3. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE PROMOCJI

 

1.         Warunkiem skorzystania z Promocji jest potwierdzenie przez Uczestnika Promocji udziału w Promocji, w terminie siedmiu (7) dni od dnia powiadomienia przez Organizatora o pozytywnej weryfikacji Skutecznego Zawarcia Umowy przez Uczestnika Promocji.

 

2.         Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Skutecznego Zawarcia Umowy przez Uczestnika Promocji, o której mowa w § 3 ust. 1, poprzez pozyskanie informacji o statusie danej umowy w systemie wybranego przez Uczestnika Promocji dostawcy usług telekomunikacyjnych, weryfikacja taka zostanie przeprowadzona nie później niż do dwudziestego (20) dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik Promocji dokonał zamówienia stosownego pakietu usług za pośrednictwem Portalu.

 

3.         Organizator zobowiązany jest do przekazania EKarty w terminie 14 dni od dnia spełnienia przez Uczestnika Promocji warunków udziału w Promocji określonych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 

§ 4. REKLAMACJE

 

1.         Wszelkie reklamacje lub jakiekolwiek inne roszczenia związane z przedmiotem niniejszej Promocji przyjmowane są w formie pisemnej, pod adresem siedziby Organizatora wskazanym w § 1 Regulaminu lub na następujący adres elektroniczny: reklamacje@panwybierak.pl.

 

2.         Skutecznie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, adres e-mail i inne dane użyte w Serwisie, a ułatwiające identyfikację reklamowanego zdarzenia oraz konkretnego użytkownika Portalu, podpis wraz ze szczegółowym opisem okoliczności budzących zastrzeżenia. Reklamacja może być złożona nie później niż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności, która stanowią podstawę reklamacji lub uzyskania informacji o ich zaistnieniu.

 

3.         Organizator zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Organizatora dokonana będzie w formie tożsamej z formą złożonej reklamacji.

 

4.         Wszelkie czynności związane z przyjęciem i rozpatrywaniem reklamacji dokonywane są w języku polskim.

 

5.         Postanowienia niniejszego § 4 nie ograniczają prawa Uczestnika Promocji do dochodzenia przeciwko Organizatorowi roszczeń, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.         Uczestnik Promocji, który dokona potwierdzenia udziału w Promocji, o którym mowa w §3 niniejszego Regulaminu, tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, adresu, adresu elektronicznego, danych identyfikacyjnych podanych w ramach konta użytkownika Serwisu oraz danych podanych przy wypełnianiu formularza zamówienia pakietu usług zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, wyłącznie w celach związanych z realizacją Promocji. Administratorem danych osobowych jest panwybierak.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (kod pocztowy 00-848),  przy ul. Żelaznej 59 lok. 6.4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481546 (Organizator).

 

2.         Uczestnik Promocji ma w każdym czasie prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Organizator oświadcza, że dane Uczestnika Promocji będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 ze zm.).

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.         Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.

2.         Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.

3.         Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:

            https://panwybierak.pl/regulamin/regulamin-promocji-e-karta-empik/8

 

4.         Adresem elektronicznym, pod który należy kierować korespondencję związaną z uczestnictwem w Promocji jest adres: kontakt@panwybierak.pl.