Aktualności

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2018 roku – co pokazuje raport UKE?

bezpieczny internet Internet Internet domowy LTE Internet mobilny

Wyniki najnowszego Badania opinii publicznej w zakresie funkcjonowanie rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów pokazują, w jaki sposób Polacy korzystają z usług telekomunikacyjnych. Raport zawiera wiele ciekawych informacji na temat tego, w jaki sposób Polacy korzystają z usług telekomunikacyjnych. 

Kto wziął udział w badaniu?

Badanie UKE obejmowało 1600 osób. Dobór próby badawczej odpowiadał strukturze populacji. Połowa respondentów to kobiety, a połowa mężczyźni. Co ciekawe, najliczniejszą grupę wiekową stanowiły osoby pomiędzy 45. a 59. rokiem życia (24,7%). Drugą co do liczebności grupą były osoby po 60. roku życia (22%), dalej osoby pomiędzy 35. a 44. rokiem życia (20,3%), osoby pomiędzy 25-34. rokiem życia (19,4) i osoby w wieku 15-24 lat (13,6%).

Jeśli chodzi o wykształcenie, 37,3% osób miało wykształcenie średnie, 28,9% zawodowe, 18,8% wykształcenie wyższe, 14% wykształcenie podstawowe. W niemal 60 procentach respondenci to pracownicy, a nieco ponad 22% osób to emeryci i renciści. Niemal 40% osób, które wzięły udział w badaniu, zamieszkuje obszary wiejskie. 19,6% osób mieszka w miastach ponad 200 tysięcy mieszkańców, a 8,4% to mieszkańcy największych miast.

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE

Istotnym aspektem charakterystyki próby jest rodzaj wykorzystywanych urządzeń. Jak się okazuje, 93,1% respondentów korzysta z telefonów komórkowych, a zaledwie 9,1% używa telefonów stacjonarnych. 72,7% osób korzysta z internetu – aż 90,7% osób wykorzystuje internet mobilny w telefonie, 66,7% korzysta z internetu stacjonarnego, a 22,7% osób wykorzystuje internet mobilny inny niż w telefonie.

Telefonia komórkowa

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE

Większość respondentów korzysta ze smartfonów – jest to niemal 75% osób, które wzięły udział w badaniu. Jedna czwarta badanych nadal wykorzystuje telefony tradycyjne, a mniej niż jeden procent korzysta zarówno z jednego, jak i drugiego typu urządzenia. Ponad 65% osób korzysta z abonamentu, a 30% z telefonów na kartę. Niecałe 5% osób wykorzystuje usługę mix.

  • Średnie miesięczne wydatki na telefon to 49,9 zł. Połowa respondentów płaci mniej, a połowa więcej niż 45 złotych. Najwięcej osób płaci rachunek w wysokości pomiędzy 50 a 59 złotych. Co ciekawe, najwyższa zadeklarowana kwota opłat za telefon to 700 złotych miesięcznie.
 • Ponad 80% osób ma dostęp do internetu w telefonie w ramach abonamentu. Niecałe 11% w ramach dodatkowego pakietu, co oznacza, że rzadko decydujemy się na tego typu dodatkowe usługi.
Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE

Większość respondentów używa internetu w telefonie do przeglądania stron www, do korzystania z portali społecznościowych, do obsługi poczty i używania komunikatorów. Niemal połowa osób korzysta z aplikacji, a co czwarta osoba robi zakupy przy pomocy telefonu.

  • Niemal 37% osób posiada aplikację bankową, a co trzecia osoba dokonuje płatności zbliżeniowych z użyciem telefonu. Połowa osób używa tej funkcji nawet kilka razy w tygodniu.
 • W 2018 roku 18% osób odbyło podróże zagraniczne. Prawie 90% tych osób korzystało z roamingu. Więcej niż połowa osób nie ma świadomości o istnieniu zasady Roam Like At Home, jednak ci, którzy ją znają (55% osób) ocenia ją dobrze i bardzo dobrze (85,1%).

Telefonia stacjonarna

Zaledwie 9,1% osób, które wzięły udział w badaniu, posiada telefon stacjonarny. W przypadku większości osób (75,2%) powodem rezygnacji z telefonu stacjonarnego jest to, że telefon komórkowy jest wystarczająco. Osoby, które zdecydowały się na kontynuowanie korzystania z telefonu stacjonarnego jako główny powód wskazują przyzwyczajenie (57,8%), a zaledwie co piąta osoba korzysta z niego dla wygody.

  • Przeciętna wysokość rachunku za telefon stacjonarny to 39,3 zł. Maksymalna akceptowalna wysokość rachunku to 42,6 zł.
 • Ponad 43% osób przyznaje, że nic nie skłoniłoby ich do rezygnacji z telefonu stacjonarnego.

Dostęp do internetu

 • 90,7% osób korzysta z internetu mobilnego w telefonie, 66,7% wykorzystuje internet stacjonarny, a 22,7% używa internetu mobilnego innego niż w telefonie.
Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE

Większość osób przez cały czas korzysta z własnego internetu (41,1% osób). 34% respondentów korzysta z WiFi w domu i w pracy, natomiast w miejscach publicznych wykorzystuje swój własny internet. Niemal co czwarta osoba korzysta wyłącznie z sieci WiFi.

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE
Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE

71,2% osób wskazuje na brak jakichkolwiek ograniczeń podczas korzystania z internetu, spowodowanych jakością łącza. 7,5% osób nie może korzystać z portali społecznościowych, 7,2% nie może wysyłać i odbierać poczty elektronicznej, a 6,6% osób nie może przeglądać stron www.

Internet stacjonarny

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE
  • Średnia wysokość miesięcznego rachunku za internet stacjonarny to 51,5 zł.
  • Ponad połowa osób nie zrezygnowałaby z internetu stacjonarnego, a niemal 16% osób byłoby skłonnych zrezygnować, gdyby zasięg internetu mobilnego był lepszy.
 • Niemal połowa osób nie zauważa żadnych problemów podczas korzystania z internetu stacjonarnego, a co dziesiąta osoba wskazuje na niestabilność łącza.

Internet mobilny

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE
  • Średnia wysokość miesięcznego rachunku za internet mobilny to 44,8 zł.
  • Niemal połowa osób decyduje się na korzystanie z internetu mobilnego ze względu na większą mobilność i używanie poza domem. Co trzecia osoba wykorzystuje internet mobilny otrzymany w pakiecie.
  • Aż 64,5% nie zauważa żadnych problemów podczas korzystania z internetu mobilnego. Zaledwie 2,5% osób wskazuje na niestabilność łącza.  
  • 32,8% nie ma limitu transferu danych, a 42,4% nie zna tego limitu.
  • 62,6% osób nie zrezygnowałoby z internetu mobilnego.
 • Ponad 70% respondentów korzysta z technologii LTE.

Media cyfrowe

  • Ponad połowa respondentów spotkała się z pojęciem mediów cyfrowych. Jednocześnie pojęcie to znane jest nieco ponad połowie osób, mimo że około 38% badanych wskazuje, iż nie korzysta z mediów cyfrowych.
  • Najczęściej wykorzystywane media cyfrowe to portale internetowe/ społecznościowe (38,6% osób), TV cyfrowa/ internetowe (36,9% osób), radio cyfrowe/ internetowe (13,4% osób). Inne wykorzystywane media cyfrowe to gazety internetowe, blogi i wideoblogi i VoD.
 • Trzy na cztery osoby wykorzystują media cyfrowe w celach rozrywkowych, a 64,8% w celach informacyjnych. Co czwarta osoba wykorzystuje je w celach edukacyjnych.

Usługi wiązane

  • 24,8% osób korzysta z tzw. usług wiązanych – więcej niż jedna usługa telekomunikacyjna pochodzi od tego samego operatora.
  • Jako główny powód korzystania z usług wiązanych respondenci wskazują wygodę użytkowania.
 • Średnia miesięczna wysokość rachunku za usługi wiązane to 103,1 zł.

Sieć 5G

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE
  • 27,1% osób, które wzięły udział w badaniu, spotkało się z pojęciem sieci 5G.
  • 58,7% respondentów byłoby przeciwnych wybudowaniu masztu 5G w pobliżu miejsca ich zamieszkania (mniej niż 200 metrów).
 • Niemal połowa osób podziela obawy dotyczące tego, że promieniowanie wysyłane przez anteny z telefonów komórkowych i innych może być przyczyną chorób, m. in. nowotworowych. Jednocześnie 43% badanych nie wyraża takich obaw.

Bezpieczeństwo w sieci

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE
  • 92,2% osób badanych twierdzi, że prywatność w internecie ma dla nich duże znaczenie. Jednocześnie 17,8% osób korzysta z narzędzi, które mogą zwiększać poziom tej prywatności, a 68,9% nie korzysta z takich narzędzi.
  • 88,7% osób nigdy nie padło ofiara nadużyć związanych z udostępnianiem danych. Niemal co dziesiąta osoba padła ofiarą takich nadużyć.
 • 58,2% badanych jest zdania, że w internecie pokazywanych jest zbyt wiele przekleństw, seksu i przemocy.

Ocena rynku telekomunikacyjnego

Źródło: Badanie konsumenckie 2018, UKE
  • 20,8% osób zauważyło pozytywne zmiany na rynku usług telekomunikacyjnych. Niemal połowa osób wskazuje tutaj na obniżkę cen i większą liczbę ofert, 42,5% osób wskazuje na dynamiczny rozwój technologii, co piąta osoba mówi o wzroście liczby operatorów.
  • Jednocześnie 6,1% osób zauważyło negatywne zmiany na rynku usług telekomunikacyjnych, takie jak wzrost cen, pogorszenie jakości oferowanych usług i mniejsza przejrzystość ofert.
 • 42,9% osób zauważyło pozytywny wpływ nowych technologii na życie codzienne i zawodowe. 7,8% osób widzi negatywny wpływ, a 42,6% osób nie zaobserwowano żadnego wpływu.

Podsumowanie

Żyjemy w dobie telefonów komórkowych. Korzysta z nich ponad 93% osób badanych, a większość z nich używa smartfonów. Zaledwie co dziesiąta osoba w Polsce korzysta z telefonu stacjonarnego. Aż 70% osób korzysta z internetu w telefonie. Warto wziąć pod uwagę fakt, że pomimo tego, iż w badaniu przeważały osoby starsze, wyniki wskazują na to, że większość Polaków korzysta ze smartfonów i z internetu mobilnego.

72,7% Polaków ma dostęp do internetu, a ponad 90% ma internet w telefonie. Najczęstsza przyczyną braku dostępu do Internetu jest brak potrzeby (45,8%) oraz nieumiejętność korzystania z niego (37,6%). Internet wykorzystujemy przede wszystkim do przeglądania stron www, do korzystania z mediów społecznościowych i z komunikatorów, a także do obsługi poczty elektronicznej.

Połowa osób, które korzystają z internetu stacjonarnego, nie zrezygnowałaby z niego. Jednocześnie ponad 60% osób, które korzystają z internetu mobilnego, nie zrezygnowałaby z niego na rzecz internetu stacjonarnego.

Chcemy być bezpieczni w sieci, jednak nadal nie wiemy, jak zapewnić sobie to bezpieczeństwo. Aż 92,2% osób badanych twierdzi, że prywatność w internecie ma dla nich duże znaczenie, jednak mniej niż 18% wykorzystuje narzędzia, które mają zadbać o bezpieczeństwo.

Głosy w sprawie sieci 5G są podzielone. Co czwarta osoba spotkała się z tym pojęciem, jednak nadal więcej niż połowa osób nie chciałaby mieszkać w pobliżu masztu 5G. Ponad połowa osób uważa, że mogą one szkodzić zdrowiu, a nieco mniej niż połowa jest zdania, że 5G nie jest szkodliwa dla człowieka.

Co ciekawe, aż 42,6% nie zaobserwowało wpływu nowych technologii na codzienne życie prywatne i zawodowe. 42,9% osób uważa, że wpływ ten jest pozytywny.

Wydaje się, że nadal jednym z najbardziej istotnych elementów powinna być edukacja w zakresie nowych technologii, w szczególności w temacie bezpieczeństwa i prywatności w sieci. Polacy chętnie korzystają z nowych technologii, dobrze sobie z nimi radzą i potrafią efektywnie wykorzystać je w swoim codziennym życiu. Większość Polaków nie wyobraża sobie życia bez internetu. Warto pamiętać o tym, że wpływ na badanie mógł mieć podział na grupy wiekowe. Niezwykle interesujące wydaje się to, w jaki sposób wyniki badania będą kształtowały się za pięć czy dziesięć lat.

0 0 vote
Article Rating

Ocena

Podziel się:
Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
barcys
barcys
2 lat temu

Hmm… mam kilka stron. W ciągu kilku lat zrobiło się tak, że zdecydowana większość odwiedzin odbywa się przez mobile. Ludzie korzystają z netu przede wszystkim na smartfonach, a na komputerach głównie w czasie pracy. Przecież sprzedaż komputerów również maleje.

bartekson
bartekson
2 lat temu

Bardzo dobre opracowanie. Moi rodzice mają jeszcze telefon stacjonarny. Po co? Bo mają też internet z tej samej firmy. Teraz to chyba Orange, nie ma już TP, prawda? I tłumaczę, że nie muszą mieć jednego i drugiego. Nic to nie daje…

qBA
qBA
2 lat temu

Raport jest autorstwa UKE, a nie UOKiK…

zygis
zygis
2 lat temu
Reply to  qBA

A gdzie jest takie info, że UOKiK? Widzę, że wszędzie pojawia się UKE?

Najnowsze artykuły

Rekord prędkości internetu 5G? Samsung przekroczył ważną granicę

5G i 5 Gb/s – to dwa parametry, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Samsung, testując możliwości…

Ceny internetu w Polsce są za wysokie. Cóż, statystyka na to nie wskazuje

Koszt internetu w naszym kraju nie jest wcale wygórowany. Warto spojrzeć na ceny usług internetowych przez nieco inny…

Budżet: 50 zł. Cel: dobry, stabilny internet. Czy takie połączenie jest możliwe?

Nie ukrywajmy: to cena ciągle jest kluczowym parametrem dla osób, które dokonują porównania ofert operatorów internetu.

Porównaj najlepsze oferty operatorów
oszczędź nawet 50%

Pan Wybierak – bezpłatna porównywarka najlepszych ofert operatorów

Panwybierak.pl to porównywarka ofert dostawców Internetu, telewizji i telefonu. W jednym miejscu porównasz najlepsze oferty dostępne w Twoim budynku. Zamawiając na panwybierak.pl nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów, ustalimy dla Ciebie dogodny i szybki termin bezpłatnej dostawy usług i umowy.

testimonial.author

To jedna z najbardziej kompletnych wyszukiwarek, z trafnym dopasowaniem ofert internetu, telewizji kablowej i telekomów do adresu zamieszkania, z której bardzo chętnie korzystają nasi czytelnicy – polecamy!

mobiRANK.pl
testimonial.author

Pan Wybierak to świetny serwis, dzięki któremu nie tylko poznałem wszystkie możliwe warianty instalacji internetu w moim miejscu zamieszkania, ale także odkryłem naprawdę tanią ofertę. Ogólnie - rewelacja!

Paweł z Krakowa

Mówią o nas